SOURCES OF FINANCING

„Čista energija i energetska efikasnosti za građane“

Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane“ predviđa dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju mera energetske sanacije domaćinstvima na teritoriji jedinica lokalnih samouprava sa kojima je Ministarstvo zaključilo ugovor o sufinansiranju Programa energetske sanacije.

Bespovratna sredstva koja će biti dodeljena građanima obezbeđena su u saradnji sa Svetskom Bankom i sa jedinicama lokalne samouprave i biće dodeljivana putem javnih poziva koje će raspisati jedinice lokalne samouprave. Privredni subjekti i građani će moći da se prijavljuju tokom cele godine, t.j. sve do utroška obezbeđenih sredstava.

Osnovni cilj Projekta je podsticanje investiranja u poboljšanje energetske efikasnosti i u primenu „čistih energija“, kao i širenje svesti o neophodnosti racionalnog upravljanja energijom. U realizaciji Projekta posebna pažnja posvećuje se transparentnosti i jasnom i pravovremenom informisanju svih zainteresovanih strana.

Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“ (SURCE) koji se finansira iz sredstava MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ( „EBRD“), a koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, direktno će koristiti građanima 131 lokalne samouprave u Srbiji. Cilj Projekta je da poveća stepen energetske efikasnosti, da se poveća dostupnost i pristupačnost efikasnijoj energiji za domaćinstva, mogućnost uspostavljanja održivog grejanja i ugradnju krovnih solarnih fotonaponskih panela PV u domaćinstvima u Srbiji. Takođe, projekat ima za cilj stvaranje održivog modela finansiranja u vezi sa dobijanjem mogućeg rešenja koji bi omogućilo upotrebu čiste energije u domaćinstvima – predstavlja suštinske korake ka unapređenje kvaliteta vazduha, smanjenju energetskog siromaštva i podršku Srbiji u njenoj težnji da smanji emisiju ugljen dioksida. Projekat se provodi u skladu sa Operativnim Politikama Svetske banke, uključujući politike zaštite životne sredine i društvenih pitanja..

Lista jedinica lokalnih samouprava koje učestvuju u Projektu iz Sremskog upravnog okruga sa iznosima za raspodelu građanima

JLS

Opredeljena sredstva JLS

(u dinarima)

Tražena sredstva od Ministarstva rudarstva i energetike

(u dinarima)

Stara Pazova

20.000.000,00

20.000.000,00

Šid

3.000.000,00

3.000.000,00

Ruma

Pećinci

5.000.000,00

5.000.000,00

Irig

1.500.000,00

1.500.000,00

Inđija

6.000.000,00

6.000.000,00

Sremska Mitrovica

5.000.000,00

7.500.000,00

Svaka jedinica lokalne samouprave na svom zvaničnom sajtu objavljuje sve informacije vezane za javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije u domaćinstvima.

Predmet pojedinačnih projekata će biti primena mera energetske efikasnosti i to :

1) unapređenje termičkog omotača putem:

– zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida,

– postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,

– postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova;

2) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom

– zamene postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas ili kotlom na biomasu,

– zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, grejnih tela-radijatora uključujući termostatske ventile i pratećeg pribora,

– ugradnje toplotnih pumpi koje koriste energiju vazduha, vode ili zemlje,

– opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),

3) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,

4) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem,

5) i druge mere/paketi mera u skladu sa javnim pozivom

Pojedinačni projekti koji se realizuju na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave su predmet razmatranja Komisije koja vrši odabir pojedinačnih projekata. Komisija je sastavljena od predstavnika jedinice lokalne samouprave i lica koje imenuje Ministarstvo rudarstva i energetike.

Zadatak komisije je utvrđivanje ispunjenosti uslova za izbor prijavljenih privrednih subjekata na javnom pozivu za direktne korisnike.

Predstavnici lokalne samouprave poznaju mikrolokacije i predviđeno je da prethodno obave obilazak domaćinstava (lokacija kuća i stanova) koja su podnela prijave a radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz Javnog poziva.

Prilikom obilaska lokacija naročita pažnja će se posvetiti mikrolokaciji objekata tako da objekti koji su predmet realizacije pojedinačnih aktivnosti ne predstavljaju kulturna dobra – spomenike kulture. Objekti na kojima se sprovode mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova ne pripadaju prostoru koji je deo zaštićenog prirodnog dobra ili zone zaštite prirodnog dobra. Ukoliko se nalaze u nekom od režima zaštite, kao kulturni ili prirodni spomenici, biće sprovedena procedura u skladu sa procedurama Banke i nacionalnim zakonodavstvom.

Zemljište na kojem su izgrađeni objekti, koji su predmeti realizacije pojedinačnih aktivnosti, kao i okolno zemljište, koristi se kao zemljište za stambenu izgradnju.

Mere energetske sanacije predviđene sprovode se u saradnji sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici usluga i radova su domaćinstva na teritoriji Grada/Opštine

Opis pojedinačnih aktivnosti

U realizaciji pojedinačnih aktivnosti na odabranim pod-projektima su planirani sledeći radovi:

1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti (uskladiti sa uslovima iz operativnog priručnika i ostale dokumentacije koja definiše tehničke uslove na projektu:

1) Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

– U≤ 1,3 W/m2K za ostakljenje prozora i balkonskih vrata;

– U ≤ 1,3 W/ m2K za profile prozora i balkonskih vrata;

– U ≤ 1,6 W/ m2K za vrata ka negrejanim prostorima.

2) postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru.

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

Spoljni zid na porodičnim kućama/stambenim zgradama sledećih karakteristika:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije. Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita,

3) postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice

Za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće iz stava 1. tačka 3), ovog poglavlja).

Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova.

– Minimalna debljina toplotne izolacije krova ili tavanice iznad grejanog prostora je 20 cm, osim ako ne postoji tehnička mogućnost da se postavi ta debljina izolacije.

4) zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas

Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim,

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%,

Kotao mora biti opremljen propisima predviđenim funkcijama sigurnosti i funkcijom automatske regulacije, kao što je regulacija temperature u razvodnom vodu i sl.

5) zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu

Nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka),

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%,

Kotao mora biti opremljen propisima predviđenim funkcijama sigurnosti i funkcijom automatske regulacije, kao što je regulacija temperature u razvodnom vodu i sl.

6) ugradnja toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),

Prihvatljive toplotne pumpe u okviru ove mere su: toplotne pumpe vazduh-vazduh; toplotne pumpe vazduh-voda ili toplotne pumpe zemlja-voda (sa horizontalnim kolektorima ili sa geosondama). Toplotna pumpa mora da ima minimalni SCOP (sezonski koeficijent grejanja) prema izvoru toplotne energije:

– Vazduh, više od 3,4;

– Zemlja, više od 4,0;

– Voda, više od 4,5.

7) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora

Ova mera se sastoji od (i) ugradnje elektronski regulisanih cirkulatornih pumpi, (ii) zamene i izolacije cevne mreže, (iii) zamene radijatora uključujući termostatske ventile, (iv) opremanje sistema grejanja regulacijom i kontrolnim uređajima (balansnih ventila, razdelnika, regulatora protoka) i, (v) uređaja za merenje toplote, kao što su kalorimetri. Ova mera se može primeniti samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (bojlera ili peći) efikasnijim, , tačka 4) ili 5) ili 6) ovog odeljka.

8) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode ,

9) ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

Aktivnosti na realizaciji pojedinačnih projekata su u najvećoj meri ograničene na unutrašnje radove klasifikovane kao tekuće održavanje, u skladu sa članom 2. Zakona o planiranju i izgradnji, tačka 36a) u kojoj se navodi: „tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi, ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje…“

Za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova.

Određene napred navedene aktivnosti podrazumevaju investiciono održavanje u skladu sa članom 2. Zakona o planiranju i izgradnji, tačka 36 u kojoj se navodi: „investiciono održavanje je izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova zavisno od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije“

GEFF

Kreditna linija za zeleno finansiranje (skraćeno GEFF) je program Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji obezbeđuje sredstva za finansiranje energetski efikasnih tehnologija u domaćinstvima – stanovima, porodičnim kućama i stambenim zgradama, kao i za preduzeća koja proizvode ili prodaju iste.

Prvenstveno je namenjena finansiranju energetski efikasnih tehnologija u domaćinstvima – stanovima, porodičnim kućama i stambenim zgradama. EBRD GEFF program se sprovodi uz podršku Evropske unije (EU), Saveznog ministarstva finansija Austrije (BMF) i Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). GEFF krediti su dostupni kod partnerskih banaka koje su se priključile program.

Proces je prilično jednostavan. Najpre je potrebno da se izabere energetski efikasna tehnologija, odnosno proizvod, u koju neko želi da investira. Kako bi pomogli građanima u odabiru, GEFF program je kreirao online katalog energetski efikasnih proizvoda „Tehnološki selektor“, gde se mogu naći proizvodi koji su barem 20 odsto iznad standardnih po pitanju energetske efikasnosti. Sve proizvode proveravaju i odobravaju nezavisni inženjeri angažovani od strane EBRD. Nakon što izaberete željenu tehnologiju i dobijete profakturu od dobavljača, sledeći korak je podnošenje zahteva za GEFF kredit. Proces odobravanja isti je kao i kod svih ostalih standardnih bankarskih kredita.

GEFF krediti prvenstveno su namenjeni renoviranju domaćinstva, ali se mogu koristiti i u procesu izgradnje kuća.

Zahvaljujući listi proizvoda na „Tehnološkom selektoru“ svi korisnici kredita mogu biti sigurni da investiraju u zaista energetski efikasne proizvode, kojim će povećati energetsku efikasnost svog domaćinstva, smanjiti troškove za energiju, povećati kvalitet života i vrednost nekretnine, ali i uticati na smanjenje emisije štetnih gasova u okolinu. Dodatni adut GEFF kredita su finansijski podsticaji koje je obezbedila EU.

U okviru GEFF programa Evropske banke za obnovu i razvoj razvijen je online Kalkulator energetske efikasnosti kako bi se pomoglo građanima Srbije da saznaju koliko energije i novca mogu uštedeti primenom željenih visoko energetski efikasnih tehnologija. Ova vrlo jednostavna alatka vlasnicima stanova i kuća omogućava da samostalno i u samo nekoliko koraka izračunaju potencijalne finansijske uštede i saznaju uz pomoć kojih tehnologija mogu povećati energetsku efikasnost doma i smanjiti zagađenje vazduha.

Sve energetski efikasne tehnologije podržane preko GEFF karakteriše visoka pouzdanost, niski troškovi rada, besplatan izvor energije (npr. sunčeva svetlost kod PV sistema, odnosno vazduh ili zemlja kod toplotnih pumpi), minimalna potreba za održavanjem i jednostavna instalacija. Takođe, ne stvaraju buku i ne zagađuju životnu sredinu, te pružaju mogućnost uvođenja električne energije na mesta gde bi to inače bilo finansijski neisplativo ili čak neizvodljivo. Takođe, ove zelene tehnologije se putem GEFF programa mogu finansirati uz podsticaj do 20 procenata, odnosno do 35 odsto iznosa investicije za zgrade zajedničkog stanovanja.

Finansiranje putem GEFF-a odvija se preko lokalnih partnerskih finansijskih institucija (PFI) koje kreditnu liniju koriste za finansiranje zajmoprimaca koji zadovoljavaju utvrđene kriterijume prihvatljivosti za ulaganja u prihvatljive projekte.

Više o GEFF na : https://ebrdgeff.com/serbia/rs/#

 

 

 

 

 

Scroll to Top